Delete Manga and Manhwa Club Sixth Meetup - "Ichigo no Gakkou" by Kizuki Akira and Satou Nanki ??????